Ngày 11-6-2010, Bộ Chính trị có Thông báo số 347-TB/TW, do đồng chí Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định trên.
Tại phiên họp ngày 04-6-2010, sau khi nghe Uỷ ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Tờ trình về việc hướng dẫn bổ sung các trường hợp không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình (Tờ trình số 222-TTr/UBKTTW, ngày 13-4-2010), Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:
1- Tại Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số l5/2008/PL-UBTVQH12, ngày 27-12-2008 quy định “Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản:
- Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;
- Sinh một hoặc hai con, trừ trường hơp đặc biệt do Chính phủ quy định..”
Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính phủ quy định: “Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”. Quy định này chưa phù hợp với Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số nêu trên.
Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số, theo hướng: Cặp vợ chồng mà một trong hai người đã có con riêng (con đẻ) được sinh một hoặc hai con.
2- Thời gian qua, việc thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã được cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện, góp phần hạn chế đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình đáp ứng yêu cầu của công tác này.
Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên vi phạm sinh con thứ ba bằng hình thức cách chức vụ đối với đảng viên có chức vụ như hiện nay là nặng so với lỗi vi phạm.
Bộ Chính trị giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, sửa đổi Điều 7, Quy định 94-QĐ/TW ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và Hướng dẫn số 11-HD-UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định trên, theo hướng: giảm một mức kỷ luật so vói quy định hiện hành để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình thì nay không xem xét lại.
Giao Ban cán sự đảng Chính phủ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận này.
(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)