X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Thủ tục và điều kiện thành lập công ty luật

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 18-11-2009, 10:34 PM
  Đã viết: 450 bài thảo luận
  PhanHieu is offline
  6230 lượt xem
  #1

  Heart Thủ tục và điều kiện thành lập công ty luật

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (theo mẫu).

  2.
  Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư đăng ký hành nghề (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
  3. Giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

  4. Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ.

  5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6. Lệ phí: 30.000 đồng.

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 1. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

  2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp.

  Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất (Mẫu TP-LS-03: đối với VPLS, Công ty luật TNHH 01 thành viên; hoặc Mẫu TP-LS-04: đối với công ty hợp danh, Công ty TNHH 02 thành viên trở lên);
  • Dự thảo Điều lệ của công ty luật (Đối với việc thành lập công ty Luật);
  • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập Văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập Công ty luật;
  • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

  3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

  4. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên. Tổ chức hành nghề Luật sư phải đăng báo Trung ương hoặc địa phương 02 số liên tiếp.

  5. Lệ phí:

  Văn phòng Luật sư, Công ty luật TNHH 01 thành viên: 100.000đồng;
  Công ty Luật hợp danh, Công ty luật TNHH 02 thành viên trở lên: 2000.000đồng.

  - Mẫu đơn TP-LS-03

  - Mẫu đơn TP-LS-04

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư theo mẫu thống nhất (theo mẫu).
  2. Quyết định thành lập Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có ghi nhận nội dung “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập”.
  3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức hành nghề luật sư.
  4. Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh (Bản chính đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp tỉnh, thành khác cấp).
  5. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của Trưởng Chi nhánh (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
  6. Biên bản họp thành viên (nếu Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh là Công ty luật hợp danh và Công ty TNHH 02 thành viên trở lên)
  7. Hợp đồng làm việc/lao động với Tổ chức hành nghề luật sư của Trưởng Chi nhánh (nếu Trưởng Chi nhánh không phải là thành viên của Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh).
  8. Giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

  9. Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ.

  10. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  11. Lệ phí: 20.000 đồng.


  Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, hành nghề tư cách cá nhân
  1. Thông báo thay đổi
  2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư/Chi nhánh/Giấy hành nghề luật sư
  3. Biên bản họp thành viên (đối với Công ty luật hợp danh/Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên)
  4. Tùy theo nội dung đăng ký thay đổi có thể nộp thêm các giấy tờ:
  Trường hợp thay đổi trụ sở: giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

  Trường hợp thay đổi bổ sung luật sư thành viên: Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Tờ cam kết theo mẫu.

  Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật: Bản thỏa thuận giữa Trưởng Văn phòng/Giám đốc Công ty luật và luật sư sẽ trở thành người đại diện pháp luật của Văn phòng luật sư/Công ty luật.

  Trường hợp thay đổi tên: Giấy đề nghị đăng ký đặt tên, tên giao dịch Tổ chức hành nghề luật sư.

  Các trường hợp thay đổi khác:
  • Địa chỉ thường trú của luật sư thành viên: hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
  • Đoàn Luật sư: Thẻ Luật sư (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
  5. Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
  6. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  7. Lệ phí: 20.000 đồng.
  Hướng dẫn thủ tục đăng ký văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật sư 1. Thông báo thành lập Văn phòng giao dịch của Tổ chức hành nghề luật sư (thông báo gồm những nội dung chính: tên Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Văn phòng giao dịch; số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp; địa chỉ trụ sở; địa điểm Văn phòng giao dịch) .

  2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Văn phòng giao dịch.

  3. Giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của Văn phòng giao dịch. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

  4. Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ.

  5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6. Lệ phí: 20.000 đồng.

  Lưu ý:

  Chức năng của Văn phòng giao dịch là nơi tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng, không được phép thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý.

  Bản chính Giấy đăng ký hoạt động đã nộp của Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký Văn phòng giao dịch sẽ được gửi lại ngay sau khi Sở Tư pháp ghi địa chỉ của Văn phòng giao dịch.
 2. 28-06-2012, 05:33 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-06-2012, 05:33 PM
  Bài viết: 1
  binladen184 is offline
  #2

  Default Thủ tục và điều kiện thành lập công ty luật

  chac cac ban than men chuc cac ban ngay moi tot lanh
  Chỉnh sửa: binladen184, 14-07-2012 lúc 09:13 AM

Tags:

None