X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

câu hỏi ôn tập: Hiến Pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước.

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 18-03-2012, 10:32 PM
  Đã viết: 221 bài thảo luận
  thaibinhduong is offline
  7037 lượt xem
  #1

  Cool câu hỏi ôn tập: Hiến Pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước.

  câu 1: hãy giair thích tại sao có sự khác nhau giữa Hiến Pháp 1980 và Hiến Pháp hiện hành khi quy định về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.
  câu 2: vai trò của chủ tịch nước trong xây dựng củng cố và phát triển bộ máy nhà nước được thể hiện trong hiến pháp VN như thế nào? cho VD minh họa.
  câu 3: nêu ý nghĩa của những quy định về mục tiêu chính sách giáo dục trong HP VN hiện hành.
  câu 4: phân tích MQH giữa các thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân trong quy định của Hiến Pháp VN hiện hành? cho ví dụ minh họa>?
  câu 5: mối quan hệ giữa chính phủ và họi đồng nhân dân được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành ? Cho ví dụ minh họa.
  câu 6: giải thích vì sao có sự khác nhau giữa HP 1980 và Hp 1992 khi quy định về chế độ kinh tế?
  câu 7: ý nghĩa của quy định trong hiến pháp hiện hành " không ai bị coi là có tội và pải chụi hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật" đối với việc đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân?
  câu 8: cho ví dụ cụ thể để làm rõ sự cần thiết phải tăng cường hoạt động giám sát của quốc hội trong giai đoạn hiện nay? Những biện pháp cơ bản đẻ tăng cường hoạt động giám sát của Quốc Hội?
  câu 9: trong các bản Hiến Pháp VN đều khẳng định " tât cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Anh chị hiểu vấn đề này như thế nào?
  câu 10: trình bầy hiểu biết của anh chị về vai trò của quốc hội trong tổ chưc và thực thi quyền lục nhà nước ở VN . cho ví dụ minh họa.
  câu 11: nêu ý nghĩa của hiến pháp sửa đổi bỏ sung năm 2001 đối với công cuộc đổi mới và kiện toàn bộ máy nhà nước hiện nay?
  câu 12: quy định của hiến pháp Vn hiện hành :' công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tl sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác" có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng kinh tế thj trường ở nước ta?
  câu 13: Quốc hội thực hiện quyền giám sát thông qua những hình thức cơ bản nào? Những giả pháp nâng cao chất lượng giám sat của quốc hội?
  câu 14: cho ví dụ và phân tích để làm rõ MQH giữa tính nhân dân của bản chất nhà nước với nguyên tắc bầu cử phổ thông trong việc bầu cử QH $ HĐND.
  Câu 15: trình bầy hiểu biết của anh chị về quy định của hiến pháp VN hiện hành :" các cơ quna nhà nước, cán bộ , viên chức nhà nước pải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân?
  câu 16: phân tích ý nghĩa hiến pháp 1946 trong việc xây dựng bộ máy nhà nước kiểu mới ở VN?
  Câu 17: phân tích quy định của hiến pháp VN hiện hành" công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội". Cho ví dụ minh họa?
  câu 18: nguyên tắc độc lập trong tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân được hiểu như thế nào?
  câu 19: trình bầy MQH giữa các thành phần kinh tế trong quy định hiến pháp VN hiện hành?
  câu 20: nêu ý nghĩa của hiến pháp sủa đổi, bổ xung năm 2001 đối với quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta?
  câu 21: thông qua các quy định của hiến pháp VN hiện hành về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hãy làm rõ mối quan hệ giữa nhà nước và công dân ở VN hiện nay?
  câu 22: trình bầy hiểu biết của anh chị về quy định hiến pháp VN hiện hành : " tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế được sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật khong cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật",
  câu 23: nguyên tắc " tòa án thực hiện chế độ xét xử hai cấp " được hiểu như thế nào?
  câu 24: phân tích những hình thức biểu hiện cơ bản của dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong các quy định của HP VN hiện hành?
  câu 25: nguyên tắc hiến định " tôn trọng các quyền con người về chính trị dân sự, kinh tê, văn hóa và xa hội" ở nước ta được hiểu như thế nào?
  câu 26: cho ví dụ và phân tích ví dụ đó để làm rõ MQH giữa cơ quan đại diện với cơ quan hành chính của pháp luật hiện hành?
  câu 27: vai trò của hiến pháp trong việc xây dựng bộ máy nhà nước ở VN?
  Câu 28: nguyên tắc phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lục nhà nước được thể hiện trong hiến pháp VN như thế nào?
  câu 29: nêu những giải pháp để viện kiểm sat nhân dân thực hiện tốt chức năng kiếm sát các hoạt động tư pháp?
  câu 30: nêu những biện pháp để viện kiểm sát nhân dan thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố?
  câu 31: nêu và pân tích những yếu tố để đảm bảo tính độc lập của tào án?
  câu 32: hiến pháp VN hiện hành đã có những quy định như thế nào để xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? phân tích một trong các quy định đó?
  câu 33: theo anh chị, để thực hiện đầy đủ các nguyên tắc hiến định về bầu cử cần phải có những đảm bảo nào?
  câu 34: hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua những hình thức cơ bản nào? Nhũng biện pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND?
  Câu 35: Trình bầy những tiền đề để mở rộng quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong giai đoạn hiện nay>\?
  câu 36:" hiến pháp 1992 ( đã được sửa đổi, bổ xung năm 2001) đã có những quy định như thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa? phân tích một trong các quy định đó?
  câu 37: nêu ý nghĩa của những quy định về mục tiêu chính sách văn hóa- giáo dục- khoa học công nghệ trong hiến pháp VN hiện hành?
  câu 37: mối quan hệ giữa chính phủ và ủy ban nhân dân dược quy định như thế nào trong hiến pháp hiện hành?
  câu 38: phân tích ý nghĩa của quy đinh trong hiến pháp VN hiện hành: " cong dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý?
  câu 39: điều 146 Hiến pháp VN 1992 quy định : " HP nước CHXHCN VN là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhât". Bằng kiến thức đã được tiếp thu, hãy phân tích và làm rõ quy định trên?
  câu 40: điều 4 hiến pháp 1992 quy đinh : Đản cộng sản VN, đội tiền phong của của giai cấp công nhân Vn, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuân khổ hiến pháp và pháp luật" Anh chị hãy phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt đọng của bộ máy nhà nước ta?
  câu 41: trình bầy nội dung cơ bản của chế định : " bảo vệ tổ quốc VN xã họi chủ nghĩa" của hiến pháp VN năm 1992?
  câu 42: phân tích các đặ trưng cơ bản của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Nêu; phân tích phương hướng đổi mới về tổ chức, hoạt động của các cơ quan đó?
  câu 43: Vì sao Hiến Pháp VN 1992 là đạo luật cơ bản của hệ thống pháp luật VN?
  Câu 44: Trình bầy khái quát quá trình ra đời và phát triển của các bản Hiến Pháp của nhà nước ta và nếu ý nghĩa của chúng mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử VN?
  CÂU 45: bằng kiến thức đã học anh chị hãy làm sáng tổ vị trí của quốc hội trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở VN?
  Câu 46: nêu những nguyên tắc Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; phân tích nguyên tắc " mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật"?
  câu 47: Điều 109, Hiến pháp VN 1992 quy định " chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội, cơ quna hành chính nhà nước cáo nhất của nước CHXHCN VN". Anh chị hãy phân tích quy định trên, qua đó làm sáng tỏ nguyên tắc thống nhất, không phân chia nhưng có sự phân công, phân coong giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước?
  câu 48: trình bầy các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực văn hóa-xã hội theo quy định của hiến pháp VN 1992 và đảm bảo pháp lý các quyền tự do đó của công dân?
  câu 49: Phân tích mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ của công dân trên những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân ở hiến pháp VN 1992
  TRƯỜNG SA HOÀNG SA MÃI MÃI LÀ CỦA VIỆT NAM
  vì tổ quốc sãn sàng hiến dâng cả máu của mình
 2. 18-03-2012, 11:11 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 18-03-2012, 11:11 PM
  Bài viết: 268
  oxfordthuongyeu is offline
  #2

  Default câu hỏi ôn tập: Hiến Pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước.

  Hôm thi vấn đáp mình bốc phải 2 câu này, thực ra môn Luật này rất hay, không khô cứng mà ngược lại rất thực tế và thú vị...Câu hỏi ở trên có 1 số câu trong bộ đề thi đấy....

  câu 7:
  ý nghĩa của quy định trong hiến pháp hiện hành " không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật" đối với việc đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân?

  câu 12: quy định của hiến pháp Vn hiện hành :' công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác" có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta?
 3. 30-11-2012, 09:14 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 30-11-2012, 09:14 AM
  Bài viết: 1
  tuty is offline
  #3

  Default câu hỏi ôn tập: Hiến Pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước.

  trình bầy MQH giữa các thành phần kinh tế trong quy định hiến pháp VN hiện hành?

Tags:

None