a chi nao bit tl dum e cau nay
phan tich cac yếu tố cua hinh thức chinh thể?