X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp học phần ĐLCMCĐCSVN

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 04:12 PM
  Đã viết: 42 bài thảo luận
  vuinhuhoc is offline
  3478 lượt xem
  #1

  Default Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp học phần ĐLCMCĐCSVN

  Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp học phần ĐLCMCĐCSVN

  Tài liệu Hỏi đáp học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bùi Kim Đỉnh, Phùng Thị Hiển, Vũ Ngọc Lương biên soạn. Tài liệu dùng để tham khảo.
  Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2: Chính sách thống trị của thực dân Pháp, tình hình giai cấp – xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX? Câu 3: Tóm tắt phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước năm 1930. Nhận xét? Câu 4: Sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 5: Sự phát triển của phong trào dân tộc vô sản và sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam? Câu 6: Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 7: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa sự ra đời của Đảng? Câu 8: Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng. So sánh với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Câu 9: Quá trình phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)? Câu 10: Chủ trương khởi nghĩa từng phần và chủ trương Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền của Đảng? Câu 11: Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Câu 12: Hoàn cảnh đất nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chủ trương kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Kết quả thực hiện? Câu 13: Đường lối kháng chiến, kiến quốc (1946-1954) của Đảng? Câu 14: Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược? Câu 15: Hoàn cảnh ra đời, quá trình hình thành, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của đường lối cách mạng miền Nam (1954-1964)? Câu 16: Đường lối chống Mỹ, cứu nước của Đảng (1965-1975)? Câu 17: Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)? Câu 18: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Nhận xét? Câu 19: Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH, HĐH? Câu 20: Mục tiêu, quan điểm, nội dung và định hướng CNH, HĐH của Đảng trong thời kỳ đổi mới? Câu 21: Đặc trưng của cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới (1986)? Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế? Câu 22: Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ 1986 đến 2006? Câu 23: Nội dung định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta? Câu 24: Mục tiêu, quan điểm và chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam? Câu 25: Kết quả, hạn chế qua hơn 20 năm chuyển sang thể chế kinh tế thị trường. Nguyên nhân? Câu 26: Hệ thống chính trị? Nhận xét về hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ 1945 – 1989. Câu 27: Quá trình hình thành, mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? Câu 28: Nội dung cơ bản và kinh nghiệm xây dựng đường lối phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Đảng (1986-2008)? Câu 29: Đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1986-2008) của Đảng? Câu 30: Sự phát triển nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong hơn 20 năm đổi mới? Câu 31: Nhận xét về việc thực hiện đường lối đổi mới chính trị qua hơn 20 năm đổi mới? Câu 32: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa trước đổi mới? Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân? Câu 33: Quá trình đổi mới tư duy về văn hóa, quan điểm chỉ đạo và chủ trương xây dựng, phát triển nền văn hóa mới? Câu 34: Quá trình đổi mới nhận thức và quan điểm, chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới? Câu 35: Nhận xét về kết quả hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện chính sách văn hóa – xã hội qua hơn 20 năm đổi mới? Câu 36: Nhận xét về đường lối đối ngoại của Đảng từ 1975 – 1986 (Nội dung, ưu, nhược điểm, nguyên nhân)? Câu 37: Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới (hoàn cảnh lịch sử, quá trình hình thành, nội dung cơ bản)? Câu 38: Đường lối bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới (bối cảnh lịch sử, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ)? Câu 39: Nhận xét về kết quả thực hiện đường lối bảo vệ Tổ quốc qua hơn 20 năm đổi mới? Câu 40: Nêu khái quát tiến trình hình thành phát triển đường lối đổi mới ở Việt Nam. Những kinh nghiệm qua hơn 20 năm đổi mới. Câu 41: Nêu khái quát tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Câu 42: Kinh nghiệm hoạch định đường lối, chính sách của Đảng? Câu 43: Chứng minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn đối với dân tộc Việt Nam? (Câu hỏi này có vấn đề???? cái chưa xảy ra mà lại chứng minh tính đúng đắn????? liệu có chủ quan không?). Câu 44: Tại sao nói đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Câu 45: Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới? Ý nghĩa?

  Địa chỉ tải về:
  http://duongcachmenh.wordpress.com/2011/11/25/hoidap-dlcm-bkd/

  ABC (Sưu tầm)
  Tài liệu http://duongcachmenh.wordpress.com
 2. 18-04-2012, 02:46 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-04-2012, 02:46 PM
  Bài viết: 2
  duongpiano is offline
  #2

  Default Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp học phần ĐLCMCĐCSVN

  sao không cho pass vậy trời!!!

Tags:

None