Său 5 năm trù bị (1967-1972) và qua 9 năm thương lượng (1973-1982) trong 11 khoá họp, Hội nghị Liên hợp quốc về luật biển lần thứ III đã thông qua một Công ước mới về luật biển ngày 30/4/1982. Công ước gồm 17 phần với 320 điều khoản, 9 phụ lục với hơn 100 điều khoản và 4 nghị quyết kèm theo là một văn kiện quốc tế tổng hợp toàn diện...

Tải về: http://www.mediafire.com/?1xq5qzhrh5z