X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đánh giá Cán bộ, Công chức - Luật Cán bộ công chức

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 07-06-2010, 04:39 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  16798 lượt xem
  #1

  Default Đánh giá Cán bộ, Công chức - Luật Cán bộ công chức

  ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

  Mục đích đánh giá cán bộ
  Đánh giá cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

  Nội dung đánh giá cán bộ
  1. Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây:
  a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
  c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
  d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;
  đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
  2. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.
  Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

  Phân loại đánh giá cán bộ
  1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá như sau:
  a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
  d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
  2. Kết quả phân loại đánh giá cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ được đánh giá.
  3. Cán bộ 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác.
  Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.


  ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

  Mục đích đánh giá công chức

  Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức.

  Nội dung đánh giá công chức
  1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:
  a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
  c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
  đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
  e) Thái độ phục vụ nhân dân.
  2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:
  a) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
  b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
  c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
  3. Việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái.
  4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức.

  Trách nhiệm đánh giá công chức
  1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.
  2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

  Phân loại đánh giá công chức
  1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức như sau:
  a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
  d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
  2. Kết quả phân loại đánh giá công chức được lưu vào hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá.
  3. Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.
  Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

  Trích Luật Cán bộ công chức


  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 07-06-2010 lúc 05:01 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 03-11-2010, 03:34 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-11-2010, 03:34 AM
  Bài viết: 78
  AIR BLADE is offline
  #2

  Default Đánh giá Cán bộ, Công chức - Luật Cán bộ công chức

  Việc đánh giá CBCC theo văn bản hiện tại sẽ được chia thành 4 mức. Không giống trước kia, đánh giá cán bộ thì 3 mức trong khi đó đánh giá công chức lại 4 mức => Mức khá bên chính quyền không biết băng mức nào bên Đảng.
  Tuy nhiên, việc nhận xét-đánh giá CBCC cuối năm vẫn còn hình thức lắm.

Tags:

None