X


Kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 17-06-2008, 07:28 PM
  Đã viết: 70 bài thảo luận
  minhthong_napa is offline
  57689 lượt xem
  #1

  :)vt Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề thi điều kiện tốt nghiệp khóa V cơ sở phía Bắc


  Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa phương pháp luận với đường lối Cách mạng Việt Nam? Lấy 2 ví dụ minh họa?

  Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Đảng ta đã vận dụng trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? Lấy 2 ví dụ để minh họa.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 04-11-2010 lúc 04:34 PM Lý do: Đặt lại tiêu đề để sử dụng lâu dài
  Có gắng sẽ được đền đáp, không có gì là không thể.
 2. 19-12-2009, 09:33 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 19-12-2009, 09:33 AM
  Bài viết: 337
  scool113 is offline
  #2

  Gift Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1: Trình bày những nội dung cơ bản của TTHCM về cách mạng giải phóng dân tộc. HCM đã kế thừa và phát triển sáng tạo CN Mac_Leenin về vấn đề này như thế nào? Lấy 2 ví dụ chứng minh sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng VN.

  Câu 2: Nêu và phân tích những nội dung cơ bản của TT HCM về xây dựng Đảng CS Việt Nam. Đảng CS VN vận dụng trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay như thế nào? Lấy 2 ví dụ minh họa.
  notthing!
 3. 14-01-2010, 11:46 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-01-2010, 11:46 AM
  Bài viết: 56
  visaoxanh is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  lớp KH9A9
  câu 1: nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc? sự kế thừa và phát triển về vấn đề này của HCM đối với CN MLN? lấy 2 ví dụ minh họa ?
  câu 2: nội dung chủ yếu của vấn đề xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân? sự kế thừa và phát triển? 2 ví dụ minh họa ?
  nhân ái cho đời,đời sẽ nhân ái cho ta !^ _ ^
 4. 29-06-2010, 10:44 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-06-2010, 10:44 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2010
  Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS7
  Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
  Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

  Câu 1:

  Nêu và phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vi dân. Hồ Chí Minh đã kế thừa, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề này như thế nào? Lấy 2 ví dụ minh họa cho sự vận dụng của Đảng ta hiện nay?

  Câu 2:

  Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Lấy 2 ví dụ chứng minh sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Liên hệ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 5. 04-11-2010, 04:41 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 04-11-2010, 04:41 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #5

  Post Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hà Nội, tháng 11 năm 2010
  Giảng viên: Lê Đình Lung
  KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN 20% TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Đề 1: (Kh10A3)
  Phân tích luận điểm:
  "Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc."
  Từ đó rút ra ý nghĩa đối với cách mạng nước ta.

  Đề 2: (Kh10A4)
  Phân tích luận điểm:
  "Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng chống lại bạo lực phản cách mạng giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền."
  trong tư tưởng bạo lực Hồ Chí Minh.
  Ý nghĩa đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Hà Nội, thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Đây là đề do cô Phượng kiểm tra 2 lớp, nội dung câu hỏi:
  Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của văn hóa? Cho ví dụ minh họa.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 17-11-2010 lúc 10:07 PM
  có tốt thì tốt cho chót
 6. Danh sách những người thích bài viết này

  NgocThien76
   đã thích

 7. 20-12-2010, 04:20 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 20-12-2010, 04:20 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #6

  Post Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010
  Giảng viên ra đề: Mrs Phượng
  KIỂM TRA
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Thời gian: 120' - Đề mở

  Buổi sáng, lớp Kh10A3
  Đề bài:
  Câu hỏi:
  Phân tích TT HCM về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân?
  Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội, Nhà nước Việt Nam hiện nay như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

  Buổi chiều, lớp Kh10A4
  Đề bài:
  Câu 1: Tại sao theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc"?
  Vận dụng quan điểm trên của Người đối với khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam hiện nay.
  Câu 2: Tại sao theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phong trào yêu nước là một yếu tố cơ bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam"?
  Ý nghĩa quan điểm trên của Người đối với vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
  có tốt thì tốt cho chót
 8. 17-02-2011, 10:27 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 17-02-2011, 10:27 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM THỨ NHẤT – NĂM HỌC 2010-2011
  Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS11
  Môn thi: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
  Ghi chú: Thí sinh được sử dụng tài liệu.

  Câu 1. Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
  Ý nghĩa cho Cách mạng ở Việt Nam.


  Câu 2. Vì sao chúng ta cần phải kiên trì con đường Chủ nghĩa xã hội. Nêu những nội dung cơ bản của con đường Chủ nghĩa xã hội hiện nay. Cho ví dụ minh họa.

  ---HẾT---

  * Đề thi chung của các lớp KS11-NS2, KS11-KDT, chiều thứ năm ngày 17/02/2011.

  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 9. 03-06-2011, 08:20 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-06-2011, 08:20 AM
  Bài viết: 48
  mamolin is offline
  #8

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Lớp QLNN về Kinh tế KH11
  2/6/2011 *13h55 - 15h55* ĐỀ MỜ

  Trong buổi nói chuyện tại Đại hội Mạt trận Liên Việt toàn quốc tháng 1 năm 1955 , chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho chỉ rõ : "Đoàn kết trước hết là đoàn kết đa số nhân dân mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, tầng lớp nhân dân lao động khác. Dố là nền tảng của đoàn kết. Nó là nền của cái nhà,gốc của cây.Nền đã bền vừng mà còn phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác".Anh(chị) hãy phân tích quan điểm trên của Người.

  Anh ( chị ) hãy vẫn dụng các luận điểm trên của Người cào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay ở Việt Nam.

  P/S : cập nhật nhanh đa số cả lớp làm bài với phương châm tài liêụ có mang nhưng chém gió, chép giáo trình là chủ yếu *mang tài liệu đi cũng như không =="*
  Liệu có ai tin vào một cầu vồng chỉ có 6 màu sắc?
 10. 03-06-2011, 08:40 AM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 03-06-2011, 08:40 AM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #9

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  ĐỀ THI HẾT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  LỚP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ K11
  Hà Nội, sáng ngày 2 tháng 6 năm 2011

  Đề bài: Anh (chị) hãy phân tích con đường và biện pháp mà Hồ Chí Minh đã vạch ra trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã vận dụng như thế nào trong thời điểm hiện nay. Cho ví dụ.


  PS: Không nhớ rõ đề bài từng từ cụ thể nhưng nội dung là như vậy.
  + Ai cũng viết được 2 tờ giấy thi trở lên (một số 3 tờ)
  + Ai cũng có nhiều tài liệu mang theo bên mình nhưng đa phần là cả lớp chép trong giáo trình...
  + Hết giờ thi vẻ mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc...
  Chỉnh sửa: Trần Phú, 03-06-2011 lúc 08:52 AM
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 11. 03-06-2011, 09:19 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-06-2011, 09:19 AM
  Bài viết: 56
  hoangtrangbsmn is offline
  #10

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề thi hết môn tư tưởng Hồ Chí Minh
  lớp k11QLC
  Buổi sáng ngày 2/6/2011

  Đề bài:
  Trong cuốn "Đường cách mệnh" của Hồ Chí Minh xuất bản năm 1927 có viết: "Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên kết các dân tộc áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy"
  Bằng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam hãy phân tích luận điểm trên và liên hệ với vai trò của đảng trong giai đoạn đổi mới hiện nay ở việt nam.
  (phân tích 6d, liên hệ 4d)
  ~~*|_0\/3^^u^^|\/|0r3*~~
 12. 06-12-2011, 08:00 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-12-2011, 08:00 AM
  Bài viết: 9
  Kurada is offline
  #11

  Default Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  oi!mjnh hum nay dj lam ko bjet dc nua ko day hay la no mon hoc voi may em nam sau.hjhj.,biet dau lạ wen dc em nao .kaka
 13. 14-03-2012, 09:47 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-03-2012, 09:47 AM
  Bài viết: 1
  beesmall is offline
  #12

  Lightbulb Đề thi hết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Khó quá gio phai làm sao với 15 câu hỏi thi tthcm đây trời