Hành chính là gì? Hành chính nhà nước là gì?

Hành chính được hiểu theo nghĩa thông dụng nhất là hoạt động quản lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và đầy đủ nội hàm của khái niệm này. Để giúp bạn hiểu rõ vẫn đề này, bài viết xin chia sẻ hành chính là gì cũng như một số định nghĩa liên quan đến khái niệm này.

1. Hành chính là gì? Một số khái niệm liên quan

Theo từ điển Oxford định nghĩa hành chính là: “một hành động thi hành”, “quản lý các công việc” hay “hướng dẫn giám sát sự thực hiện, sử dụng hoặc điều khiển”. Theo gốc Latinh, ban đầu hành chính bắt nguồn từ minor, nghĩa là: “phục vụ”, sau này là ministrate, nghĩa là: “điều hành”.

Từ định nghĩa trên, có thể thấy, hành chính mang những đặc trưng sau:

 • Hành chính phục vụ người khác thông qua việc chấp hành quyết định do người đó ban hành và chịu sự kiểm soát của họ
 • Hành chính là điều hành- khai thác, huy động cũng như sử dụng các quyền lực về cơ sở vật chất, tài nguyên, tài chính , nhân lực theo quy định, nhằm đạt được mục tiêu của hệ thống.

Có thể hiểu hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm đạt mục tiêu của hệ thống.

Hành chính là gì? Hành chính nhà nước là gì?

Để giúp bạn hiểu rõ hơn khái niệm hành chính là gì, chúng tôi xin chia sẻ một số định nghĩa liên quan. Cụ thể như sau:

 • Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm các điều luật quy định về nguyên tắc tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành chính.
  Cơ quan hành chính là cơ quan hoạt động trong lĩnh vực hành pháp, nghĩa là cơ quan có chức năng thực thi pháp luật
 •  Thủ tục hành chính là các hoạt động liên quan chủ yếu đến giấy tờ dựa trên quy định pháp luật và được thực hiện tại các cơ quan nhà nước.
 • Quy phạm pháp luật hành chính là các điều luật quy định về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hành chính.
  Xử lý vi phạm hành chính là hình thức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về hành chính.
 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 • Những quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chứclà những quyết định, hành vi quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.

2. Hành chính là nước là gì? Vai trò của hành chính nhà nước

Hành chính nhà nước được hiểu là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước, đó là hoạt động chấp hành và điều hành của hệ thống hành chính nhà nước trong quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp luật nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.

Hành chính nhà nước được đánh giá là một bộ phận của quản lý nhà nước. Khái niệm này hẹp hơn khái niệm quản ký nhà nước. Đây là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước, tức là hoạt động chấp hành và điều hành. Chủ thể của hành chính nhà nước là những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước.

 Vậy vai trò của hành chính nhà nước như thế nào?

Theo những chuyên gia về lĩnh vực này, hành chính nhà nước có vai trò quan trọng với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, của nhà nước. Vai trò của hành chính nhà nước được thể hiện như sau:

Hành chính nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu, ý tưởng của các nhà chính trị – những người đại diện của nhân dân. Vai trò này  được xuất phát từ chức năng chấp hành của hành chính nhà nước. Chủ thể hành chính nhà nước có trách nhiệm chấp hành quyết định của các cơ quan chính trị nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của quốc gia, phục vụ lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Hành chính là gì? Hành chính nhà nước là gì?

Hành chính nhà nước cũng giữ vai trò điều hành các hoạt động kinh tế – xã hội nhằm đạt mục tiêu tới mức tối đa và với hiệu quả cao nhất. Vai trò này xuất phát từ chức năng cụ thể của điều hành hành chính nhà nước là: định hướng điều chỉnh các quan hệ xã hội (thông qua ban hành văn bản lập quy); hướng dẫn và tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật, chính sách…; kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm pháp luật.

Hành chính nhà nước còn giữ chức năng duy trì và thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng. Để thực hiện tốt vai trò này, hành chính luôn có trách nhiệm duy trì và tạo lập những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các yếu tố cấu thành xã hội: duy trì và phát triển các nguồn tài nguyên, kiến tạo các nguồn lực vật chất , sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đồng thời phát triển nguồn lực con người, khắc phục những thất bại của thị trường hoặc hậu quả do những sai sót của hành chính nhà nước gây ra…

Ngoài ra, hành chính nhà nước cũng giữ vai trò đảm bảo cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội thì vai trò này càng quan trọng và mở rộng.

Những thông tin trên do bạn Vũ Lan ( sinh viên Cao đẳng Y Dược TPHCM ) tổng hợp. Bài viết hi vọng đã đem đến những tin tức hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn tìm hiểu khái niệm hành chính và một số vấn đề liên quan hiệu quả nhất.

Rate this post