Luật hành chính là gì? Phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác

Luật hành chính là gì? Phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác

Luật hành chính là gì là vấn đề nhiều người thắc mắc. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu vấn đề này, hãy tham khảo bài viết dưới đây. Bài viết xin chia sẻ khái niệm luật hành chính cũng như phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác.

1. Luật hành chính là gì? Một số khái niệm liên quan

Luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lí hoạt động của các cơ quan hành chính của chính quyền. Hoạt động của cơ quan chính phủ có thể bao gồm việc hoạch định chính sách, xét xử, hoặc thực hiện một chương trình nghị sự về quản lý cụ thể. Luật hành chính được coi là một nhánh của luật công.

Luật hành chính là gì? Phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác
Luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lí hoạt động của các cơ quan hành chính của chính quyền

Sau khi tìm hiểu khái niệm luật hành chính là gì, bạn cũng có thể tham khảo một số khái niệm liên quan. Cụ thể như sau:

Khoa học Luật hành chính là một hệ thống thống nhất những học thuyết, quan niệm, luận điểm khoa học, những khái niệm, phạm trù về ngành Luật hành chính. Nhiệm vụ của khoa học Luật hành chính là nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hoàn thiện sự điều chỉnh pháp luật hành chính đối với các quan hệ xã hội thực tế đồng thời làm sáng tỏ các vấn đề thuộc dạng lý luận để tạo cơ sở cho hoạt động giảng dạy Luật hành chính trong các trường đào tạo luật.

 Môn học Luật hành chính là môn học được xây dựng trên cơ sở khoa học Luật hành chính với chương trình học khác nhau đối với từng cơ sở đào tạo luật.

Như vậy, trong ba cách hiểu trên thì định nghĩa khoa học Luật hành chính là khái niệm bao hàm phạm vi nghĩa rộng hơn so với ngành Luật hành chính và môn học Luật hành chính.

2. Phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác

Do đặc trưng của mối quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có sự tham gia của một bên chủ thể là các cơ quan hành chính nhà nước, khác với các ngành luật khác như Luật dân sự, Luật thương mại,… nên Luật hành chính còn được gọi là ngành luật công.

  • Luật hành chính và hiến pháp

Luật hiến pháp điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế, vãn hóa – xã hội, chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng, địa vị pháp lí của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước … Như vậy, phạm vi điều chỉnh của luật hiến pháp rộng hơn phạm vi điều chỉnh của luật hành chính.

  • Luật hành chính với luật dân sự

Việc phân biệt hai ngành luật này chủ yếu dựa vào phương pháp điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của luật dân sự là bình đảng, thỏa thuận; phương pháp điểu chỉnh của luật hành chính là mệnh lệnh đơn phương. Trong quan hộ pháp luật dân sự các chủ thể bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Trong quan hệ pháp luật hành chính các chủ thể không bình đảng về quyền và nghía vụ: Một bên có quyền ra mệnh lệnh còn bên kia có nghĩa vụ phải phục tùng.

  • Luật hành chính với luật hình sự
Luật hành chính là gì? Phân biệt luật hành chính với một số ngành luật khác
Luật hành chính điều chỉnh có sự tham gia của một bên chủ thể là các cơ quan hành chính nhà nước, khác với các ngành luật khác

Hai ngành luật này đều có các chế định pháp lí quy định hành vi vi phạm pháp luật và các hình thức xử lí đối với người vi phạm.Luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt. Luật hành chính quy định vé các vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các vấn đề khác có liên quan lới việc xử lí đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

  • Luật hành chính với luật lao động

Hai ngành luật này cùng điều chỉnh các vấn đề về tuyển dụng, sử dụng, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhưng từ những góc độ khác nhau.

Luật lao động điều chỉnh các vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của người lao động như quyền được nghỉ ngơi, quyền được trả lương, dược hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hộ lao động…

  • Luật hành chính với luật tố tụng hành chính

Luật hành chính quy định thẩm quyền và thủ tục giải quyết các khiếu nại hành chính. Thủ tục giải quyết các khiếu nại hành chính do luật hành chính quy định là thủ tục hành chính.Luật tồ tụng hành chính quv định thẩm quyền và thủ tục giái quyết một số loại khiếu kiện hành chính. Thủ tục giải quyết khiếu kiện hành chính do luật tố tụng hành chính ‘quy định là thủ tục tố tụng.

Với những chia sẻ trên, bài viết hi vọng đã đem đến những thông tin hữu ích, giúp bạn tìm hiểu khái niệm luật hành chính là gì cũng như phân biệt luật hành chính với một số luật khác.

Rate this post