Sau 5 năm triển khai chính thức, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã đi vào ổn định. Đến nay đã có với 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn