-Sở Y tế từng bước chuẩn hóa nền hành chính.
– Phú Tân chọn hướng tinh gọn nền hành chính.
– Cấp phép xây dựng sai, ai chịu trách nhiệm?

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn