Bình luận World Cup 2018 cùng BBC News Tiếng Việt và các nhà báo thể thao Jose Pinochet & Yuri Vendick.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn