Bộ Công Thương đã ra quyết định ban hành phương án cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh (chiếm 55,5%) trên tổng số 1216 điều kiện kinh doanh do bộ này quản lý – Một quyết định được coi là mang tính lịch sử ngành Công Thương. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến vai trò của lãnh đạo ngành Công Thương trong công tác chỉ đạo cải cách hành chính toàn diện, từ việc cải cách thể chế, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy – nguồn nhân lực đến hiện đại hóa hành chính vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp…

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn