Công tác cải cách hành chính thuế có vai trò quan trọng, vì vậy, ngành thuế luôn đẩy mạnh cải cách theo hướng lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách. Năm 2019, tổng số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đạt 1 276 219 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh như thế nào trong cải cách hành chính hơn nữa để doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, quyết tâm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách 2020, góp phần phát triển kinh tế?

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn