VNPT LẠNG SƠN ĐỒNG HÀNH CÙNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Trong những năm qua, VNPT Lạng Sơn đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để cùng phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Từ đó đã góp phần không nhỏ trong việc số hóa, phát triển các dịch vụ công trực tuyến, giúp mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh…

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn