VOV1 – Để tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải cho y tế cơ sở trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, ngành chức năng Hà Nội đang xây dựng phần mềm để trả các kết quả qua mạng, áp dụng chữ ký số… hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn