Mục tiêu Cải cách thủ tục hành chính là nhầm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch trong khi giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho dân.
Và Cơ chế Một cửa, một cửa liên thông là giải pháp hữu hiệu để thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biển cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân.
Hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện liên thông giải quyết một số thủ tục từ huyện đến xã, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn