Hướng dẫn báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ dành cho các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn