Cách phân biệt chòe than trống mái
Cách chọn than non đực
Chòe than cuối vụ

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn