Mới đây, đã có thêm gần 30 thủ tục hành chính được ngành thuế tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến lên 120 thủ tục.
Ngành Thuế tiếp tục vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao,
đạt gần 130% so với kế hoạch của năm nay. Đặc biệt, dịch vụ công thứ mới
dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước
bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy.
Đến hết tháng 5 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tích hợp gần 100 thủ tục. Từ
đó tới nay, đã có hơn 14 triệu lượt truy cập của người nộp thuế qua Cổng
dịch vụ công quốc gia và gửi đề nghị đến cơ quan thuế để giải quyết các thủ
tục này.

#vohNews #VOHstories #thue #thutuchanhchinhthue #thu_tuc_hanh_chinh_thue #congdichvucongquocgia #cong_dich_vu_cong_quoc_gia #botaichinh #bo_tai_chinh #cucthue #cuc_thue

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn