Mặc dù các thủ tục hành chính đang từng bước được hoàn thiện, thế nhưng nhà nước cần tiếp tục cải thiện các quy định về điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hơn nữa nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn