#Dịchvụcông #CổngthôngtinđiệntửBìnhPhước #BinhPhuocPortal

Người dân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:
-Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp

-Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp

-Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn