Bài Bình Luận Ngày 24 Tháng 4 Năm 2012 trên Viên Thao TV (San Jose, California) do Nguyễn Hồng Dũng trình bày

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn