Yên Bái phấn đấu 50% hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn